Zakład Botaniki i Mykologii

lg

Zakład Botaniki i Mykologii UMCS jest jednostką wchodzącą w skład Instytutu Biologii i Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład został powołany decyzją JM Rektora UMCS z dnia 21 lutego 2005 roku, której podstawą było połączenie dwóch dotychczasowych jednostek naukowo-dydaktycznych - Zakładu Botaniki Ogólnej oraz Zakładu Systematyki Roślin. Powstał interdyscyplinarny zespół badawczy zrzeszający specjalistów w zakresie botaniki, briologii, lichenologii oraz mykologii. Wyznaczono nowe kierunki badań i rozwoju, scalono ogromne zbiory zielnikowe oraz bogatą literaturę przedmiotu, zreorganizowano działalność dydaktyczną oraz zorganizowano nowe sale ćwiczeniowe i laboratoryjne.

Dane adresowe / Adresstop back

 • Zakład Botaniki i Mykologii
 • Instytut Biologii i Biochemii UMCS
 • Akademicka 19, 20-033 LUBLIN
 • tel. +48 81 537-59-38, fax +48 81 537-59-01
 • Department of Botany and Mycology
 • Maria Curie-Skłodowska University
 • Akademicka 19, PL-20-033 LUBLIN, POLAND
 • ph. +48 81 537-59-38, fax +48 81 537-59-01

Kadra / Stafftop back

wm-fot
 • Kierownik: Prof. dr hab. Wiesław Mułenko
 • wieslaw.mulenko[at]poczta.umcs.lublin.pl
 • tel. +48 81 537-59-38 (-03)
grant plb plb personal info mailZarys historii Jednostki / The history of the Departmenttop back

Zakład Botaniki i Mykologii - jak wspomniano - powstał wskutek połączenia dwóch jednostek naukowo-badawczych (Zakładu Botaniki Ogólnej oraz Zakładu Systematyki Roślin). Oba Zakłady należały do najstarszych jednostek zarówno w obrębie Wydziału, jak też całego Uniwersytetu. Posiadały jednocześnie znaczący dorobek naukowy, a także bogate i cenne zbiory naukowe, które wymagały scalenia, zabezpieczenia oraz przygotowania do udostępniania innym specjalistom.

Połączenie obu jednostek pociągnęło za sobą istotne zmiany w zakresie reorganizacji przestrzennej, która miała istotny wpływ także na strukturę całego Instytutu i Wydziału. W minionym okresie Zakład dwukrotnie zmieniał swoje usytuowanie, uzyskując w 2012 roku docelową lokalizację i całkowicie ograniczając dotychczasowe rozproszenie. Dokonano adaptacji wielu pomieszczeń do bieżących potrzeb związanych z działalnością naukową oraz dydaktyczną, a także organizując własne laboratorium mykologiczne. Część pomieszczeń zajmowanych poprzednio przez oba zakłady przeznaczono na potrzeby innych jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu.

Powyższe działania były możliwe dzięki sprzyjającym decyzjom władz Wydziału oraz Uniwersytetu, ale także wsparciu instytucji zewnętrznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje docelowa lokalizacja zbiorów zielnikowych oraz remont i adaptacja przeznaczonych na ten cel pomieszczeń (2005, środki UMCS). W rok później (2006) Zakład otrzymał ogromną pomoc ze strony Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która przyznała fundusze na wyposażenie pomieszczeń zielnikowych w regały jezdne i stacjonarne (3 edycja programu BIOS). Natomiast w roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało poważne wsparcie finansowe na poprawę warunków przechowywania kolekcji w ramach tzw. SPUB (utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych).

Skład Zakładu Botaniki i Mykologii liczy obecnie 8 osób: jeden profesor tytularny, 2 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 2 adiunktów ze stopniem doktora, 1 pracownik naukowo-techniczny ze stopniem doktora oraz 2 pracowników inżynieryjno-technicznych. Pracownicy Zakładu tworzą interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzi 6 mykologów, 1 lichenolog oraz 1 biotechnolog-genetyk.

Zarys historii Zakładu Botaniki Ogólnej (1944-2005)

back   top

Zakład Botaniki Ogólnej należał do najstarszych jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, istniał bowiem od chwili powołania uczelni w 1944 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr Piotr Wiśniewski, który sprawował tę funkcje do 1960 roku. Po przejściu Profesora na emeryturę Zakład pozostawał przez rok pod opieką prof. dr hab. Józefa Motyki. W październiku 1961 roku obowiązki kierownika powierzono doc. dr hab. Marii Olszewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dwa lata później, w czerwcu 1963 roku, z Zakładu Botaniki Ogólnej wydzielono Zakład Anatomii i Cytologii Roślin. Od tej chwili do roku 1971 kierownikiem Zakładu Botaniki Ogólnej był doc. dr Jan Rydzak. Po śmierci Profesora przez cztery lata opiekę kuratorską sprawowali kolejno - prof. dr hab. Krystyn Izdebski oraz prof. dr hab. Dominik Fijałkowski. W roku 1975 obowiązki kierownika Zakładu Botaniki Ogólnej przejął prof. dr hab. Bogusław Sałata, który pełnił tę funkcję przez 24 lata, tj. do chwili śmierci w marcu 1999 roku. Następnie przez kilka miesięcy opiekę nad Zakładem sprawowała prof. dr hab. Anna Tukiendorf, dyrektor Instytutu Biologii. Od lipca 1999 roku do lutego 2005, czyli do chwili powstania Zakładu Botaniki i Mykologii, kierownikiem jednostki był dr hab. Wiesław Mułenko.

W latach 1944-2005 w Zakładzie pracowali:

Maria Alicja Chmiel, Zofia Demianowicz, Zofia Flisińska, Agnieszka Kadej, Franciszek Kadej, Elżbieta Kozak, Monika Kozłowska, Zofia Kurancowa, Teresa Hulewicz, Zofia Warakomska, Stanisław Makowiecki, Magda Mamczarz, Stanisława Matuszewska, Mirosława Izdebska, Wiesław Mułenko, Tadeusz Ostas, Irena Pogorzelska, Janusz Polkowski, Leon Rewieński, Joanna Romaszewska-Sałata, Elżbieta Samorek, Jadwiga Staniak, Halina Stobiecka, Zofia Szewczyk, Jadwiga Szulaczuk, Urszula Świderska-Burek, Tadeusz Vorbrodt, Agata Wołczańska, Barbara Wrońska, Bogumiła Żabińska.

opracowanie tekstu
Zofia Flisińska

Zarys historii Zakładu Systematyki Roślin (1945-2005)

back   top

W październiku 1945 roku została utworzona w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedra Systematyki i Geografii Roślin. Jej pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Józef Motyka, który przybył ze Lwowa, gdzie przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej pracował na tamtejszym Uniwersytecie im. Jana Kazimierza. Profesor przywiózł ze sobą bogatą literaturę lichenologiczną oraz pełny nakład lwowskiego wydania monografii rodzaju Usnea. Od pierwszej chwili przystąpił do organizowania Katedry, zielnika i biblioteki oraz zapoczątkował wykłady z systematyki roślin, geobotaniki i paleobotaniki, a później także ekologii roślin.

W 1954 roku Katedra zmieniła nazwę na Zespołową Katedrę Systematyki i Geografii Roślin, z której swój początek wzięły także dwie inne jednostki - Zakład Ekologii oraz Ogród Botaniczny.

Podczas reorganizacji Wydziału BiNoZ w 1970 roku Zespołowa Katedra Systematyki i Geografii Roślin weszła - jako Zakład Systematyki i Geografii Roślin - w skład nowoutworzonego Instytutu Biologii. Profesor Józef Motyka odszedł wówczas na emeryturę, a kierownikiem Zakładu został doc. dr Dominik Fijałkowski, który pełnił te funkcję przez 22 lata, tj. do roku 1992, kiedy także przeszedł na emeryturę.

W tym samym roku (1992) Zakład Systematyki i Geografii Roślin został podzielony na dwa zakłady: Zakład Systematyki Roślin, którego kierownikiem został prof. dr hab. Kazimierz Karczmarz oraz Zakład Geobotaniki, którego kierownikiem został prof. dr hab. Florian Święs. Mimo podziału, profil naukowy i dydaktyczny Zakładu Systematyki Roślin nie uległ zasadniczym zmianom.

W 2003 roku prof. Kazimierz Karczmarz przeszedł na emeryturę, a funkcję kuratora Zakładu pełnili kolejno: prof. dr hab. Florian Święs i dr hab. Wiesław Mułenko.

W 2005 roku połączono dwa Zakłady: Botaniki Ogólnej i Systematyki Roślin, powołując nową jednostkę Zakład Botaniki i Mykologii.

W latach 1945-2005 w Zakładzie pracowali:

Marcin Anusiewicz, Lucjan Armata, Marian Barszczewski, Irena Beger-Życzyńska, Marek Bloch, Mirosława Bloch, Małgorzata Brodowska, Joanna Brojakowska, Kazimierz Bryński, Tomasz Buczek, Jan Bystrek, Dominik Fijałkowski, Stanisław Gelo, Katarzyna Górzyńska, Krystyn Izdebski, Marek Jastrzębski, Kazimierz Karczmarz, Krystyna Kiernicka, Anna Kornijów, Kazimierz Kozak, Barbara Krankowska, Tadeusz Krzaczek, Wiesława Krzaczek, Marek Kucharczyk, Wanda Lecewicz, Anna Łuczycka-Popiel, Krystyna Malmon, Jacek Malicki, Kazimiera Malicka, Helena Mamczarz, Aniela Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Józef Motyka, Maria Motyka-Zgłobicka, Stanisława Matuszewska, Beata Ordyczyńska, Maria Petrowicz, Teresa Pietras, Krystyna Sawa, Alicja Pilarczyk-Śpiewla, Maria Polakowska, Barbara Rojek, Jan Rydzak, Henryk Stasiak, Magdalena Staszczak, Jadwiga Suchorowska-Miłkowska, Marek Szarowski, Tadeusz Szynal, Stefania Śliwińska, Florian Święs, Barbara Taranowska, Mieczysław Tuligłowicz, Danuta Urban, Bronisława Warmińska, Maria Wawer, Iwo Wojciechowski, Hanna Wójciak, Kazimiera Wronka, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Jadwiga Zimna, Henryk Zimny, Robert Zubel.

opracowanie tekstu
Maria Wawer